Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Навчально-методичне забезпечення

Навчальні плани

Робочі програми навчальних дисциплін

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Програми виробничої та магістерської практик

Курсові проекти та підсумкові атестації

Організація навчально-виховного процесу в Українській академії друкарства базується на Законі України «Про вищу освіту» та інших актах законодавства України з питань освіти. Планування навчального процесу здійснюється відповідно до Статуту Української академії друкарства (УАД), плану роботи УАД, навчального плану та інших нормативних документів.

Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи та науково-дослідна робота студентів пов’язана із поглибленням вивчення ними актуальних зразків поліграфічного та пакувального устаткування та діяльності провідних поліграфічних та пакувальних підприємств. Для організації навчально-виховного процесу кафедра має достатньо сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє готувати фахівців на належному рівні відповідно до вимог часу для потреб галузей України. Перш за все це стосується аудиторного фонду, комп'ютерної бази, бібліотечного фонду та інших технічних засобів. Окрім цього для забезпечення навчального процесу є ліцензійні угоди на право використання програмних продуктів фірм Microsoft та Autodesk (AutoCAD, Inventor), а студенти мають доступ до мережі Інтернет.

Дисципліни навчального плану підготовки фахівців за спеціальністями «Прикладна механіка» та «Галузеве машинобудування» цілком забезпечені навчально-методичними комплексами. Розроблені навчальні та робочі програми, плани та методичні вказівки до проведення лабораторних і практичних занять, тематика та методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт, тестові завдання, завдання для самостійної роботи та перевірки знань та навичок, програми практик та пакети контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін передбачених навчальним планом, критерії оцінювання знань та вмінь студентів.

Усі робочі програми навчальних дисциплін відповідають змісту освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки фахівців за спеціальністями «Прикладна механіка» та «Галузеве машинобудування». У робочих програмах враховано сучасний рівень розвитку науки і використовується передовий досвід провідних фахівців.

У кожній робочій програмі розкрита змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни. У розрізі навчальних елементів представлені види поточного та підсумкового контролю. Усі вимоги (критерії) повідомляються студентам на початку вивчення ними дисципліни.

З метою покращення та вдосконалення навчального процесу кафедра координує свою діяльність з іншими кафедрами академії та інших ВНЗ, розглядаючи і затверджуючи на своїх засіданнях робочі програми дисциплін.

Кафедра комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв підтримує тісні наукові та творчі зв’язки з профільними кафедрами багатьох іноземних університетів. Студенти та викладачі кафедри мають вагомий досвід участі у міжнародних науково-практичних конференціях. Організація зустрічей із студентами в стінах УАД, проведення тематичних екскурсій на зазначені вище підприємства, спілкування із фахівцями-практиками, отримання практичних рекомендацій щодо вдосконалення наповнення навчальних дисциплін дозволило суттєво підвищити якість викладення та наповнення методичного забезпечення.

Для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для видавничо-поліграфічного комплексу та пакувальної індустрії кафедра проводить велику та кропітку роботу по забезпеченню навчального процесу підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, методичними розробками. Для дисциплін, які пов'язані з використанням ПЕОМ, розроблені комп'ютерні програми та відповідні методичні вказівки. За останні роки викладачі кафедри підготували і видали 3 підручники з грифом МОН України; 11 навчальних посібників, у т.ч. 8 з грифом МОН України; 11 конспектів лекцій (6 в електронній версії); 4 монографії; 2 підручники російською мовою на замовлення Московського державного університету друку; понад 30 навчально-методичних матеріалів (методичні вказівки, робочі навчальні програми). Студентам надається доступ до створеної на кафедрі електронної бази підручників і навчальних матеріалів.

Події кафедри

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА (частина 2). Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

січ
27
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА. Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Підсумкова державна атестація (бакалавр)

  • Бакалавр_держіспит.pdf