Українська академія друкарства
 • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
 • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Комп'ютеризовані комплекси поліграфічного і пакувального виробництв"

Спеціальність131 Прикладна механіка

Мета освітньої програми: підготовка фахівця, що володіє основними знаннями, вміннями, навичками, необхідних для розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у сферах прикладної механіки до професійної інженерної діяльність в галузі проектування, виробництва та екс-плуатації технічних систем, машин і устаткування, робототехнічних засобів і комплексів поліграфічних та пакувальних виробництв.

Сертифікат про акредитацію.


ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ


ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Філософія
 • Історія і культура України
 • Іноземна мова

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Хімія
 • Інформатика
 • Фізика
 • Вища математика
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
 • Теоретична механіка
 • Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
 • Опір матеріалів
 • Теорія механізмів і машин
 • Деталі машин
 • Метрологія, стандартизація та технічні вимірювання

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ


ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Основи психології і педагогіки
 • Основи екології

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Геометричне моделювання на ПЕОМ
 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Проектування електронних ресурсів
 • Основи охорони праці
 • Економіка виробничого підприємництва

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Формування вибіркової складової індивідуального навчального плану здійснюється відповідно до Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін в обсязі передбаченому освітньо-професійною програмою. Студент має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку дисциплін або дисципліни загальноакадемічного блоку.


Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти "Комп'ютеризовані комплекси пакувального виробництва"

Спеціальність131 Прикладна механіка.

Мета освітньої програми: забезпечити умови формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями і навичками необхідними для набуття ними характеристик наукового співробітника у сфері прикладної механіки.

Сертифікат про акредитацію.


ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ


ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Іноземна мова
 • Педагогіка вищої школи
 • Охорона праці в галузі

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ


ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Формування вибіркової складової освітньої програми (індивідуального навчального плану) здійснюється відповідно до Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін в обсязі передбаченому освітньо-професійною програмою. Студент має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку дисциплін або дисципліни загальноакадемічного блоку.


Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти "Комп'ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва"

Спеціальність133 Галузеве машинобудування.

Мета освітньої програми: забезпечити умови формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями і навичками необхідними для набуття ними характеристик наукового співробітника у сфері галузевого машинобуду-вання..

Сертифікат про акредитацію.


ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ


ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Іноземна мова
 • Педагогіка вищої школи
 • Охорона праці в галузі

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ


ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


Формування вибіркової складової освітньої програми здійснюється відповідно до Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін в обсязі передбаченому освітньо-професійною програмою. Студент має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку дисциплін або дисципліни загальноакадемічного блоку.