Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Спеціальності та освітні програми

Кафедра комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв веде підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування":

Працівниками кафедри ведеться підготовка здобувачів освіти за трьома рівнями вищої освіти:

  • першим (бакалаврським) рівнем;
  • другим (магістерським) рівнем;
  • третім (освітньо-науковим) рівнем (доктор філософії, PhD).

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» (Спеціальність 131 "Прикладна механіка").

Програма передбачає вивчення широкого кола соціально-гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін з врахуванням сучасного світового досвіду в сфері інженерії. Передбачено проведення лекційних курсів, практичних і лабораторних занять та самостійної роботи. Освоєння сучасних методів проектування на основі моделювання об’єктів та процесів прикладної механіки. Розроблення нового та удосконалення існуючого обладнання з виробництва паковань і технологічних процесів пакувального виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання.

Мета програми: забезпечити умови формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері прикладної механіки.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма "Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва" (Спеціальність 131 "Прикладна механіка").

Програма передбачає застосування широкого кола загально-наукових i спеціальних аналітично-дослідних методів, принципів і прийомів наукових досліджень з урахуванням сучасного світового досвіду у галузі інженерії та прикладної механіки зокрема. Передбачено проведення лекційних курсів, практичних занять, семінарів та самостійної науково-дослідної роботи. Програма професійна прикладна; базується на загальновідомих наукових результатах; орієнтується на сучасні наукові дослідження з розроблення нового та удосконалення існуючого пакувального устаткування і технологічних процесів пакувального виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання; враховує специфіку пакувального устаткування, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.

Мета програми: забезпечити умови формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями і навичками необхідними для набуття ними характеристик наукового співробітника у сфері прикладної механіки.

Освітньо-професійна програма "Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва" (Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування").

Програма передбачає застосування широкого кола загальнонаукових i спеціальних аналітично-дослідних методів, принципів і прийомів наукових досліджень з урахуванням сучасного світового досвіду у галузі інженерії та поліграфічного галузевого машинобудування зокрема. Передбачено проведення лекційних курсів, практичних занять, семінарів та самостійної науково-дослідної роботи. Програма професійна прикладна; базується на загальновідомих наукових результатах; орієнтується на сучасні наукові дослідження з розроблення нового та удосконалення існуючого поліграфічного устаткування і технологічних процесів поліграфічного виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання; враховує специфіку поліграфічного устаткування, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.

Мета програми: забезпечити умови формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями і навичками необхідними для набуття ними характеристик наукового співробітника у сфері галузевого машинобудування.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (Доктор філософії, PhD)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування").

Програма передбачає застосування широкого кола загальнонаукових i спеціальних аналітичних і експериментальних методів, принципів і прийомів наукових досліджень з врахуванням сучасного світового досвіду в сфері інженерії. Передбачено проведення лекційних курсів, практичних занять, тренінгів та самостійної науково-дослідної роботи. Наукові дослідження з розроблення нового та удосконалення існуючого поліграфічного обладнання і технологічних процесів поліграфічного виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання.

Мета програми: забезпечити умови формування і розвитку аспірантами програмних компетентностей, що дозволяють їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного дослідження у сфері галузевого машинобудування.

Події кафедри

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА (частина 2). Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

січ
27
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА. Детальніше у новинах кафедри.

10:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Підсумкова державна атестація (бакалавр)

  • Бакалавр_держіспит.pdf