Українська академія друкарства
  • E-mail: ppmtp.uad@gmail.com
  • Телефон: +38 (032) 260-03-43

Спеціальності

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Кафедрою ведеться підготовка здобувачів освіти за трьома рівнями вищої освіти:

  • першим (бакалаврським) рівнем;
  • другим (магістерським) рівнем;
  • третім (освітньо-науковим) рівнем (доктор філософії, PhD).


Спеціальність131 Прикладна механіка

Навчання ведеться відповідно до стандарту вищої освіти. Навчання за спеціальністю сфокусовано на підготовці та формуванні особистості фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Підготовлені фахівці здатні виконувати теоретичні і розрахунково-експериментальні роботи з елементами наукових досліджень, вирішення завдань прикладної механіки – завдань міцності, стійкості, раціональної оптимізації, довговічності, ресурсу, надійності та безпеки машин, конструкцій, устаткування, приладів, апаратури і їх елементів; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, програмних систем комп’ютерного проектування, систем автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу і комп’ютерного інжинірингу; управління проектами; організація роботи наукових, проектних і виробничих підрозділів, що займаються розробкою і проектуванням нової техніки і технологій.


Освітньо-професійна програма "Комп'ютеризовані комплекси поліграфічного і пакувального виробництв" підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Програма передбачає вивчення широкого кола соціально-гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін з врахуванням сучасного світового досвіду в сфері інженерії. Передбачено проведення лекційних курсів, практичних і лабораторних занять та самостійної роботи. Освоєння сучасних методів проектування на основі моделювання об’єктів та процесів прикладної механіки. Розроблення нового та удосконалення існуючого обладнання з виробництва паковань і технологічних процесів пакувального виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання.


Освітньо-професійна програма "Комп'ютеризовані комплекси пакувального виробництва" підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Програма передбачає застосування широкого кола загально-наукових i спеціальних аналітично-дослідних методів, принципів і прийомів наукових досліджень з урахуванням сучасного світового досвіду у галузі інженерії та прикладної механіки зокрема. Передбачено проведення лекційних курсів, практичних занять, семінарів та самостійної науково-дослідної роботи. Програма професійна прикладна; базується на загальновідомих наукових результатах; орієнтується на сучасні наукові дослідження з розроблення нового та удосконалення існуючого пакувального устаткування і технологічних процесів пакувального виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання; враховує специфіку пакувального устаткування, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.


Спеціальність133 Галузеве машинобудування

Фахівці цієї спеціальності відповідно до стандарту вищої освіти можуть працювати в напрямі cистемного інжинірингу зі створення технічних об’єктів машинобудування та їх експлуатації. Навчання за спеціальністю сфокусовано на підготовці та формуванні фахівців з технічних наук пов’язаних з машинобудуванням, готовність до прийняття ефективних професійних рішень в області галузевого машинобудування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.


Освітньо-професійна програма "Комп'ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва" підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Програма передбачає застосування широкого кола загальнонаукових i спеціальних аналітично-дослідних методів, принципів і прийомів наукових досліджень з урахуванням сучасного світового досвіду у галузі інженерії та поліграфічного галузевого машинобудування зокрема. Програма професійна прикладна; базується на загальновідомих наукових результатах; орієнтується на сучасні наукові дослідження з розроблення нового та удосконалення існуючого поліграфічного устаткування і технологічних процесів поліграфічного виробництва для покращення якості продукції, розширення її асортименту, ефективності використання технологічного обладнання; враховує специфіку поліграфічного устаткування, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.

Події кафедри

бер
17
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

бер
03
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ

12:00 — К.19 ауд.

січ
28
ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Детальніше у новинах кафедри.

12:00 — К.20 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Магістерська кваліфікаційна робота

  • Вказівки_курсовий_та_магістерська.pdf
  • Бакалаврська кваліфікаційна робота

  • Бакалавр_держіспит.pdf
  • Бакалавврська_КР.pdf